serkan-kurt.com.tr serkan-kurt.com.tr - Serkan KURT - SENIOR SHAREPOINT Developer at Ceviz Bilgi Teknolojileri

serkan-kurt.com.trWebsite Profile

Title: Serkan KURT - SENIOR SHAREPOINT Developer at Ceviz Bilgi Teknolojileri
Keywords:
Description:Serkan KURT - SENIOR SHAREPOINT Developer at Ceviz Bilgi Teknolojileri Serkan KURT SENIOR SHAREPOINT Developer at Ceviz Bilgi Teknolojileri ?leti?im Menu Close Ana Sayfa Blog Programlama Dilleri C# Ja
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

serkan-kurt.com.tr Information

Website / Domain:serkan-kurt.com.tr
Website IP Address:95.173.172.71
Domain DNS Server:ns2.domainhizmetleri.com,ns1.domainhizmetleri.com,ns3.domainhizmetleri.com

serkan-kurt.com.tr ranks

Alexa Rank:10930797
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

serkan-kurt.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$10,295
Daily Revenue:$28
Monthly Revenue:$846
Yearly Revenue:$$10,295
Daily Unique Visitors:2,595
Monthly Unique Visitors:77,850
Yearly Unique Visitors:947,175

serkan-kurt.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Microsoft-IIS/8.5
Date Sat, 22 Sep 2018 06:02:17 GMT

serkan-kurt.com.tr WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

serkan-kurt.com.tr Similar Website

Domain WebSite Title
cevizbilgi.com.tr Ceviz Bilgi Teknolojileri - Microsoft SharePoint, BizTalk, SQL Server, TFS, Sentinet, Dan??manl?k, ...
ericewen.net Eric Ewen - Senior SharePoint Developer
btbilgi.com.tr Bilgi Teknolojileri
asbilgitek.com AS Bilgi Teknolojileri
4s.com.tr 4S – 4S Bilgi Teknolojileri
inveon.com.tr Inveon Bilgi Teknolojileri
inforte.com.tr Inforte Bilgi Teknolojileri
rotabt.com Rota Bilgi Teknolojileri
armiya.com Armiya Bilgi Teknolojileri
scopia.com.tr Scopia Bilgi Teknolojileri
yogurt.com.tr Yo?urt Bilgi Teknolojileri
dorukan.com.tr Dorukan Bilgi Teknolojileri
tecpro.com.tr Tecpro Bilgi Teknolojileri
sonotek.com.tr Sonotek Bilgi Teknolojileri - www.sonotek.com.tr
cpv-systemhaus.com CPV Bilgi Teknolojileri
eryaz.net Eryaz Bilgi Teknolojileri
netkur.net Netkur Bilgi Teknolojileri
vector-tr.com Vector Bilgi Teknolojileri

serkan-kurt.com.tr Alexa Rank History Chart

serkan-kurt.com.tr aleax

serkan-kurt.com.tr Html To Plain Text

Serkan KURT - SENIOR SHAREPOINT Developer at Ceviz Bilgi Teknolojileri Serkan KURT SENIOR SHAREPOINT Developer at Ceviz Bilgi Teknolojileri ?leti?im Menu Close Ana Sayfa Blog Programlama Dilleri C# Javascript XML XSLT Geli?tirme Ortamlar? Visual Studio Sistem IIS Active Directory Team Foundation Server SharePoint SharePoint 2007 SharePoint 2010 SharePoint 2013 Ki?isel Yaz?lar Hakk?mda 0 Loading this assembly would produce a different grant set from other instances Posted on 16 Ocak 2017 by Serkan Kurt Asp.net sitenizde .NET Framework güncellemesi sonras? "Loading this assembly would produce a different grant set from other instances" hatas? alman?z halinde a?a??daki i?lemleri uygulayarak sorunu ??zebilirsiniz. System Properties penceresini a??n (Start menüsüne Read more IIS .net framework, asp.net, COMPLUS_LoaderOptimization, Environment Variables, IIS, iis assembly error, internet information service, Loading this assembly would produce a different grant set from other instances, System Variables 0 C# ile XSLT Transform ??lemleri Posted on 10 Ocak 2017 by Serkan Kurt Merhabalar, XSLT ile olu?turdu?unuz bir template kodunun C# ile HTML ??kt?s?n? alma k?sm?nda a?a??daki ?rnekten faydalanabilirsiniz. Transform i?lemi ?zetle; XML veri kayna??n?z ile XSLT olarak olu?turdu?unuz template kodlar?n? birle?tirerek HTML ??kt? Read more C#, XML, XSLT c#, html, transform, xml, xslt 0 C# ile Hafta Numaras?ndan Tarih Bulma Posted on 10 Ocak 2017 by Serkan Kurt Merhabalar, A?a??daki method ile parametre olarak verilen haftan?n pazartesi gününün tarihini bulabilirsiniz. DateTime date = WeekToDate(2017, 2); //??kt? : 09/01/2017 DateTime date = WeekToDate(2017, 5); // ??kt? : 30/01/2017 DateTime date = WeekToDate(2017, 52); Read more C# c#, csharp, datetime, week, week to date, weeknumber 0 ASP.Net Impersonate Posted on 10 Ocak 2017 by Serkan Kurt Merhabalar, C# ile bir kod blo?unu, spesifik bir kullan?c? ile ?al??mas? i?in a?a??daki yap?y? kullanabilirsiniz. using (new Impersonation(domain, userName, password)) { string userName = System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent().Name; Read more C# Active Directory, AD User, asp, asp.net, c#, csharp, elevated, impersonate, user 0 SharePoint 2013 Hidden Web Templates Posted on 03 Kas?m 2016 by Serkan Kurt Merhabalar, SharePoint 2013 üzerinde yeni bir site olu?tururken bir?ok site template'i gizli durumdad?r. Bunlar?n g?rünür olmas? i?in "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\1055\XML\WEBTEMP.XML" dosyas? i?erisindeki ilgili Read more Sharepoint, Sharepoint 2013 0 Sharepoint 2013 Document Icon Url Posted on 16 May?s 2016 by Serkan Kurt Sharepoint 2013 kütüphanelerinde bulunan d?kümanlara ait iconlara t?klad???n?zda, sadece ilgili d?kümana ait se?me i?lemini ger?ekle?tiriyor. Burada ilgili d?küman?n a??lmas?n? istiyorsan?z a?a??daki scripti sayfan?za eklemeniz yeterli olacakt?r. Read more Javascript, Sharepoint 2013 2013, custom icon, document, icon, RegisterTemplateOverrides, sharepoint, SPClientTemplates 0 SharePoint – The control collection cannot be modified during DataBind, Init, Load, PreRender or Unload phases Posted on 15 Nisan 2016 by Serkan Kurt Merhabalar, Sharepoint projelerinizde kulland???n?z 3rd parti kontrollerde (Telerik,Intersoft vb) "The control collection cannot be modified during DataBind, Init, Load, PreRender or Unload phases." hatas? al?yorsan?z. MasterPagede bulunan a?a??daki kontrolü HEAD Read more Sharepoint 2013 DeltaSPWebPartManager, grid, gridview, Init, intersoft, Load, masterpage, PreRender or Unload phases, sharepoint, telerik, The control collection cannot be modified during DataBind 0 Sharepoint Query Builder Hatas? Posted on 08 Nisan 2016 by Serkan Kurt Merhabalar Sharepoint arama sonu? sayfan?zdaki Query Builder b?lümünü kullanmak istedi?inizde, "Bilinmeyen bir hata olu?tu" ?eklinde bir hata alman?z durumunda LOG dosyalar?n? inceleyin e?er loglar da "Exception in Query Builder OnLoad: System.ArgumentException: An Read more Sharepoint 2013 content search web part, content type, ContentType, Query Builder, QueryBuilder, search, search result, sharepoint, sharepoint 2013 0 SharePoint PowerShell Reset ??lemleri Posted on 23 ?ubat 2016 by Serkan Kurt Merhabalar, Birden fazla sunuculu ortamlarda ?al???rken tek sunucu üzerinden di?er sunucularda IISRESET, Sharepoint Timer Service Reset ve Aplication Pool Recycle i?lemlerini a?a??daki PowerShell kodlar?yla yapabilirsiniz . IIS Reset $ver = $host | select Read more IIS, Sharepoint, Sharepoint 2007, Sharepoint 2010, Sharepoint 2013 all servers, aplication pool, app pool, IIS, iisreset, internet information service, Recycle, reset, sharepoint, timer, timer service 0 Savunulmayacak Sanayi Posted on 16 May?s 2015 by Serkan Kurt ?nternet de dola??rken bir liste ile kar??la?t?m. ülkelerin 2009 y?l? i?in savunma sanayisine harcad??? miktar? g?steren bir liste. ?nsanl?k olarak ne kadar sa?ma bir sistemin i?erisindeyiz de?il mi? Bir ülke, di?er ülkeye kar?? kendisini savunmak i?in büt?esinin büyük bir b?lümünü silahlara harc?yor. Bir ba?ka ülke ise bu tavr? kendisine kar?? bir tehdit olarak g?rerek daha fazla silahlanma i?erisine giriyor ve bu k?s?r d?ngü insanl???n ba??ndan beridir ayn? ?ekilde sürüp gidiyor. Peki bu tabloyu biraz de?i?tirirsek neler olur. ?rne?in Amerika’n?n harcad??? para ile dünyadaki tüm a? insanlar?n bar?nma, yiyecek ve temizlik ihtiya?lar? giderilebilir. ?in’in harcad??? ile var olan veya olabilecek hastal?klar?n tedavisi i?in gerekli ara?t?rmalar yap?labilir. Birle?ik Krall?k sayesinde yeni teknolojiler ile hayat? dahada kolayla?t?racak ara?t?rmalar yap?labilir. Di?er ülkelerin harcad?klar?n? de?erlendirirsek neler olur hayal edin. ?nsano?lunun en büyük problemleri bunlar de?il midir zaten. Biz ne yap?yoruz, var olan tüm kaynaklar?m?z? kullanarak yeni bir problem yarat?yoruz. SAVA?!. Sonu? ne peki, daha fazla a?l?k daha, fazla sefalet, daha fazla ac?, daha fazla mutsuzluk. San?r?m varl?k i?inde yokluk ?ekmek deyimi bunu ?ok güzel ?zetliyor. Bu tabloyu de?i?tirebilir miyiz? Bireysel ?aba ile imkans?z, küresel ?abayla belki. ?nsanl?k tarihi kanla yaz?lm??t?r. Müdehale etmezsek son damla kan kuruyana kadar yaz?lmaya devam edecektir. Savunma Harcamalar?na G?re ülkeler Listesi Ki?isel askeri, insal?k, para, savunma sanayi, silah Post navigation Toplam 4 sayfa, 1. sayfa g?steriliyor.1234? Serkan Kurt Arama Kategoriler Geli?tirme Ortamlar? Visual Studio Ki?isel Programlama Dilleri C# Javascript XML XSLT Sharepoint Sharepoint 2007 Sharepoint 2010 Sharepoint 2013 Sistem Active Directory IIS Team Foundation Server Etiketler Active Directory Active Directory 1000 results AD AD User asp.net authorization error BDC build event c# client object model code 407 content type csharp current context delete delete user event event receiver eventreceiver farm solution FindAll HttpContext IIS internet information service item based javascript jsom microsoft mysite new principal new user permission post buid powershell ...

serkan-kurt.com.tr Whois

Domain Name: SERKAN-KURT.COM.TR


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en